FRASEOLOXÍA

 

EXEMPLOS  DE  FRASES  COLOQUIAIS

 

 

adán. Ser un adán = ser un deixado, pouco arregrado.

           Do tempo de Adán = Moi vello, moi antigo.

 

ánimas. A iso das ánimas = Ó anoitecer.

              Vaia polas ánimas = Moi agradecido.

               Non lle deu polas ánimas = Está gravemente enfermo.

                                                          Recibiu un forte golpe.

 

bautizar. Bautiza-lo viño = Botarlle auga.

 

bula. Haber bula para defuntos = Haber remedio para todos.

         Ter bula para todo = Poder facer o que se queira.

 

catacumbas. Estar nas catacumbas = Estar na clandestinidade.

 

credo. Como Pilatos no credo = Sen interese no asunto.

            Nun credo = Axiña.

            Co credo na boca = Na inminencia dun perigo.

 

cruz. Axudar a leva-la cruz = Socorrer, animar a alguén

         Andar coa cruz ó lombo = Ser resignado

 

demo. O demo nunca dorme = En calquera momento pode torcerse...

 

Deus. ¡Deus diante! = ¡Que todo saia ben!

           Primeiro é Deus que os seus santos = Nunha orde xerárquica

           uns e outros ocupan un lugar distinto. É unha fórmula humo-

           rística para xustifica-la incorrección de servirse un primeiro

           a si mesmo.

           Á boa de Deus =

          Como Deus manda =

          Estar de Deus =

          Deus mediante =

 

doutores. Doutores ten a Igrexa = Resposta que se dá cando rexeitamos comprometernos nun tema que xulgamos excesivo para o noso saber, e remitimos ó interlocutor a persoas autorizadas.

 

limbo. Estar no limbo = Andar na verza.

  

milagre. Facer milagres = Lograr algo con escasos medios.

               Non é milagre = Non é estraño, é lóxico que suceda.

 

misa. Non vai no meu carro á misa = Non me chista.

         Gañou o que gañan os cans na misa = Botárono fóra.

 

mitra. Perde-la mitra = Arruinarse.

 

palio. Recibir con palio = Recibir con gran cerimonia.

 

panxoliñas. ¡Déixate de panxoliñas! = Non me veñas con contos.

 

Pascua. De Pascuas en Ramos = De cando en vez.

               Estar como unhas pascuas = Estar moi contento.

               Facerlle a un a pascua = Fastidialo.

               ¡Santas pascuas! = Acabouse todo, morreu o conto.

               Saí-la Pascua sexta feira = Ser frustrante.

 

responso. Botar un responso = Reprender.

 

Santa Clara, ser = Ser recto.

 

santiamén, nun. = Nun intre. Pode provir da fusión das dúas palabras con que remata a invocación á Santísima Trindade mentres se fai o sinal da cruz: “In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen”.

 

santo. Ter capa de santo = Ser hipócrita.

           Costa abaixo tódolos santos axudan = Ser fácil.

           Man de santo = Remedio eficaz.

 

 

 

 

 

 

FRASEOLOXÍA  COLOQUIAL CON  ORIXE  NA BIBLIA

 

 

 

Caín. Pasalas de Caín = Sufrir moito. Caín, tras matar a Abel, andou errante como un fuxido (Xn 4, 11-14).

 

Ceo. Estar no ceo = Ser feliz

         Gaña-lo ceo = Obrar ben

         Ve-lo ceo aberto = Atopa-la ocasión de conseguir algo. Esta última frase foi pronunciada por Santo Estevo antes de morrer (Feit 7, 56), referíndose á gloria que o esperaba a carón de Deus.

 

cizaña. Meter cizaña = Difundir rumores que provocan enemistades. Onde un personaxe dunha parábola de Xesús sementou trigo, un  inimigo sementou cizaña (Mt 13, 24-30). Así, explícase as circunstancias en que pode crece-lo reino de Deus.

 

couce. Dar couces contra o aguillón = Enfrontarse inutilmente a unha forza superior. A frase vén nun dos relatos con que san Paulo describe a súa conversión (Feit, 26, 14).

 

lava-las mans. Desentenderse de toda responsabilidade. A expresión alude ó xesto de Pilato cando condenou a morte a Xesús e quiso dar a entender que non se responsabilizaba desa morte (Mt 27, 24).

 

pedra. Tira-la primeira pedra = Se-lo primeiro en facer unha acusación por facer algo que tamén fai un. Alude a escena en que uns fariseos se presentaron ante Xesús cun muller adúltera para lapidala. Para Xesús tan culpable é o que acusa como o acusado (Xn, 8, 1-11).

 

sapo. Botar sapos e cóbregas = Dicir disparates, palabras inxuriosas ou blasfemias. No Evanxeo de Marcos (9, 18) dise que da boca dos endemoniados saía escumallo; pois ben, inspirados nisto, os pintores representaron estas escenas pintando sapos e cóbregas saíndo das bocas.

 

 

MÁIS  CITAS  BÍBLICAS

 

 O bo viño alegra os corazóns dos homes, e a música, e máis que os dous, o amor á sabedoría. Eclesiástico, 40, 20

 

 Da abundancia do corazón, fala a boca. Mateo, 12, 34

 

Comera-lo pan coa túa suor. Xénese, 3, 19

 

Non xulguedes para que non vos xulguen a vós. Mateo, 7,1

 

¿Por qué reparas no lixo que hai no ollo do teu irmán e non te decatas da trabe que hai no teu?. Mateo, 7, 3

 

Non botéde-las vosas pérolas ós porcos. Mateo, 7, 6

 

Dádelle ó César o que é do César e a Deus o que é de Deus. Mateo, 22, 21

 

Non hai nada novo baixo o sol.  Eclesiastés, 1, 10

 

Vaidade de vaidades, e todo vaidade. Eclesiastés.